Akò 8 jiyè 2015

Akò 8 jiyè 2015

 

Soti nan feblès vizyon akò a pou kòmanse

rive nan Akademi kreyòl ak ministè Ledikasyon nasyonal

 

Anba plim Robert Berrouët-Oriol

Monreyal, 15 jiyè 2015

Tradiksyon kreyòl : Claude Berrouët

Lengwis

  

Sa fè kèk mwa deja depi sou kèk sit Web zanmi ak sou sit pa m nan, m te avèti lektè piblikasyon lengwistik mwen yo, nan peyi Ayiti ak lòt bò dlo, sou fason dwòl yo te kreye Akademi kreyòl la, sou sans misyon li ak pwoblèm sa ta pral bay pi devan. Se konsa m te fè konnen ki jan m pa t dakò sou plan teyorik ak kisa m te panse kòm lengwis nan de atik m te pibliye yo : « L’Académie créole : « lobby », « ONG » ou institution d’État sous mandat d’aménagement linguistique ?[1]», et « Pour une Académie créole régie par une loi fondatrice d’aménagement linguistique[2] ».

 

Depi kèk jou, detwa jounal ap pale sou akò Akademi kreyòl ayisyen siyen ak ministè Ledikasyon nasyonal. Dapre jounal Le Nouvelliste, se ta yon akò pou fè promosyon kreyòl nan lekòl yo (Un accord pour faire la promotion du créole dans les écoles[3]); pou ajans laprès HPN, se ta yon akò pou nòmalize kreyòl nan lekòl yo (Un accord pour standardiser et formaliser le créole dans les écoles[4]); ajans AlterPresse li menm di se yon nòmalizasyon lang kreyòl la (Pour une standardisation de la langue créole[5]). Pou nou kapab byen lonprann sans akò sa a, li te enpòtan pou nou t al gade dokiman an menm ministè a pibliye. Dokiman nou jwenn nan sou sit ministè a, yon dokiman Word, ki pa dokiman ofisyèl akò rele « Pwotokòl akò ant Ministè Edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl (Menfp) ak Akademi kreyòl ayisyen (Aka)[6] ». Dokiman sa a, nou jwenn sou sit ministè a, pa gen ankenn siyati ni dat, ni li pa di nonplis kilè pwotokòl sa a ap kapab aplike. Alòs, pou nou evite tout rale mennen vini ak kontradiksyon, ak diskisyon sou ki dokiman ki otantik, ki te mwen di n ap kapab konsilte vèsyon ofisyèl pwotokòl akò ak tout siyati, ak dat, nan sekretarya Akademi kreyòl la. Sa vle di, se avèk vèsyon ofisyèl m ap travay. Dat pou li aplike se 8 jiyè 2015, enpitou vèsyon ofisyèl la pa diferan ditou ak vèsyon n ap jwenn sou sit ministè Ledikasyon nasyonal. Atik sa a se yon analiz k ap fè limyè sou « Pwotokòl akò ant Ministè Edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl (Menfp) ak Akademi kreyòl ayisyen (Aka) ».

 

Melimelo teyorik ak feblès nan vizyon

Yon premye bagay ou konstate, lè ou ap li akò sa a de pati yo siyen, sèke yon lòt fwa ankò moun ki ap fè promosyon Akademi kreyòl la sanble vle met « charèt la devan bef yo » kòm si yo vle fè l tounen yon enstitisyon amenajman lengwistik alòske Leta ayisyen poko janmm genyen yon politik nasyonal pou amenajman de lang ofisyèl peyi a; yon politik nasyonal ki ta dwe soti nan yon lwa Palman an va adopte. Li klè se yon move reprezentasyon kote Akademi kreyòl la ap pase pou yon enstitisyon amenajman lengwistik ki pral jwenn, gras ak yon seri akò biltateral, manda pou li fè amenajman lengwistik alòske selon la lwa ki kreye li a, Akademi a se yon enstitisyon « tip deklaratif », ki ap bay oryantasyon, se pa yon enstitisyon « tip egzekitif », sa vle di ki ap fè.

Se poutèt sa, nan atik m pilbliye yo, sitou nan « L’Académie créole : « lobby », « ONG » ou institution d’État sous mandat d’aménagement linguistique ?[7]», m plede pou fòmasyon yon akademi kreyò k ap soti nan yon projè amenajman lengwistik toutbon ki chita sou yon lwa ak règleman aplikasyon. Nan tèt pa m se yon akademi ki t ap jwenn tout rezondèt ak legtalite li nan yon politk lengwistik ki t ap debouche sou yon manman lwa pou amenajman de lang ofisyèl yo.

Latroublay ant « tip deklaratif » ak « tip egzekitif » Akademi kreyòl la soti nan « Considérations générales » akò 8 jiyè 2015 : « Misyon MENFP ak misyon AKA kwaze sou kesyon politik lang nan peyi a, espesyalman nan sistèm edikatif ayisyen an kote tout aktè yo dwe respekte dwa lengwistik elèv ayisyen yo. » Nou wè se yon bagay yo swete, ki montre kote deklaratif Akademi a, kote tout moun ki siyen akò a ta renkmen wè tout moun ki gen yon wòl pou jwe nan sistèm ledikasyon an respekte dwa lengwistik timoun yo.   Fò nou di tou, pa gen ankenn kote nan akò a, oswa nan yon anèks, yo defini « dwa lengwistik » yon elèv : eske elèv yo gen « dwa lengwistik » separe, ki pa menm ak dwa tout sitwayen ayisyen? Nou pa konn nonplis kisa moun ki siyen akò a vle di lè yo sèvi ak nosyon legal « dwa lengwistik[8] » la. Yo rale menmen vini nosyon « dwa lengwistik » la san yo pa gade sa li vle di toutbon ni pòte l nan teks akò a oswa nan yon anèks.  Nou tout ka konprann latroublay teyorik ant « dwa lengwistik » ak « dwa lengwistik elèv yo »; li kapab fè nou rive kote pòt la louvri pou tout moun voye monte sou dwa lengwistik espesifik pou chap kategori moun nan popilasyon an, yon melimelo san pye ni tèt. Latroublay sa a montre nou gen yon feblès anpatan nan vizyon an; « dwa lengwistik » se pawòl anlè ki pa chita sou yon lwa nasyonal obligatwa pou tout peyi a ak sistèm ledikasyon an.  

Nous kapab wè latroublay pi lwen toujou nan mitan Akademi a lè n ap gade ki jan yo mal sèvi ak nosyon boulpik « amenajman lengwistik[9] » la. Itilizasyon vaykevay san definisyon yon nosyon tèlman enpòtan andedan akò oswa nan yon anèks kapab fè nous sezi oswa choke nou. Men si nou gade vre n ap wè se sa li ye : Akademi kreyòl la, yon enstitisyon tip deklaratif jan lalwa di l[10], ta vle fè nou konprann li gen manda pou li reyalize amenajman lengwistik nan peyi Ayiti san pa genyen yon lwa nasyonal obligatwa pou tout peyi a ak sistèm ledikasyon an. Epoutan karatè deklaratif Akademi kreyòl la klè dapre lalwa ki kreye l la (lalwa Sena a vote 10 desanm 2012 enpi chanm depite a vote 23 avril 2013). Nan lalwa sa a, sou kesyon « manda Akademi a » nou jwenn yon seri mo deyiktik (ki ta vle montre nou wòl Akademi a) tankou  « ankouraje », « soumèt pwopozisyon », « favorize », « ankouraje enpi pwopoze », « fè rekòmandasyon » ki pwouve nou karaktè deklaratif Akademi a.

Si ou li « Considérations générales » akò 8 jiyè 2015 la, ou ap wè ankò ki jan gen yon melimelo teyorik andedan Akademi a; alòske andedan Akademi pa gen anpil lengwis, nou kapab li « 2 enstitisyon yo chwazi mete fòs yo ansanm nan pran angajman pou amelyore kalite ansèyman nan sistèm ledikasyon ayisyen an, epi pou reyalize yon amenajman lengwistik andedan sistèm nan (…) ». San yo pa gade rechèch ki te fèt deja nan domenn nan, san yo pa pran tan pou egzamine byen rapò rechèch konsiltan ministè Ledikasyon nasyonal te prepare pou ministè a  « Aménagement linguistique en salle de classe » (MENJS, jiyè 2000), siyatè akò a ta vle fè nou konprann yo konnen kisa y ap di, san yo pa site ankenn referans teyorik oswa pratik, lè yo ap pale sous kesyon amenajman lengwistik. Men sa li ye vreman amenajman lengwistik la? Eske se yon bagay nou swete, nou ta renmen wè, yon seri bèl pawòl anlè n ap fè moun tande andedan administrasyon ministè a? Eske se yon amenajman ki pa chita sou yon definisyon klè « dwa lengwistik » pou tout Ayisyen? Oubyen se yon aksyon Leta ki chita sou yon manman lwa k ap sèvi pou amenajman de lang ofisyèl yo? Nan « Considérations générales » akò 8 jiyè 2015, nou kapab konstate melimelo teyorik ak feblès nan vizyon an anpatan, kòm si anyen pa te janm fèt, kòm si ministè Ledikasyon nasyonal ak Akademi kreyòl la ta deside bay vag dokiman oryantasyon yo rele « La stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous[11] » ki te pibliye nan mwa septanm 2007, sitou twazyèm chapit dokiman an « Les choix stratégiques nationaux ». Enpitou, nou ta renmen konnen sa k pas avèk aplikasyon strateji nasyonal sa a uitan apre yo fin prepare l. Sistèm lediksayon ayisyen an gen maladi somèy oswa li sou beki : anpil obsévatè remake chak nouvo responsab ministè a (gen yon nouvo omwen chak dezan) mache ak pwòp pwojè refòm li nan valiz li, yon nouvo plandaksyon, manda pou yon nouvo komisyon (pou odit oswa pou yon nouvo kourikoulòm), lòt akò bilateral oswa miltilateral, nouvo oryantasyon stratejik…

Lekti kritik objektif akò a

Objektif prensipal akò a li konsa : « Atik 1. Dokiman sa a se yon Pwotokòl Akò ki angaje Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP)  ak Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA)  sou fason pou yo kalobore pou pèmèt lang kreyòl la sèvi nan tout nivo anndan sistèm edikatif ayisyen an ak nan administrasyon MENFP. » Si nou byen konprann objektif sa a, nou wè la ankò gen yon latroublay ant karaktè deklaratif Akademi ak sa li ta dwe kapab fè : se pou           « pèmèt »  yo sèvi ak lang kreyòl nan tout nivo sistèm ledikasyon ak nan administrasyon ministè Ledikasyon nasyonal – se pa pou oblije tout moun sèvi ak kreyòl enpi ankadre ki jan y ap sèvi avèk li. Mezi sa li pa obligatwa enpitou pa gen fason pou mezire l; Pa ankenn règleman ki di ki jan pou applike l; enpitou Akademi kreyòl la nan moman n ap pale a pa gen ankenn resous pwofesyonèl disponib pou fè yon bon jan travay ni li pa genyen ankenn mwayen lojistik ki ta pèmèt li fè travay sa a en pi mezire efikasite li. Nou toujou devan yon enstitisyon deklaratif ki konprann li se yon enstitisyon ki kapab egzekite. Li enpòtan pou nou fè konnen andedan ministè Ledikasyon genyen dispozisyon règleman ki ta pèmèt fè yon bon travay sou kesyon amenajman de lang ofisyèl yo nan sistèm lediksyon an. Travay sa t ap fèt dapre yon premye lwa sou kesyon amenajman lengwistik nan Ayiti. Si nou gade vre, li pa t nesesè pou nou te fè yon akò initil avèk Akademi kreyòl la pou ministè Ledikasyon pran yon seri mezi, menm si li pa gen gwo mwayen, sou kesyon amenjaman lengwistik la nan sistèm ledikasyon an. Li difisil pou kwè nan kondisyon Akademi kreyòl ap fonksyone kote li manke resous pwofesyonèl sou plas, l ap kapab rive fè kichòy serye nan patenarya li siyen ak Ledikasyon nasyonal. Enben, eske akò sa a se yon akò volontè mache vit, san vizyon, men sensè, oswa yon akò san reflechi, atifisyèl, pou fè wè  selon yon lojik PSUGO[12] ki pa klè, tout moun refize? Annou tann pou nou wè !

Si nou gade objektif akò, n ap wè gen yon melimelo ant vizyon jeneral ak fason pou yo aplike akò a. Atik 7 nan « Principes fondamentaux » dokiman di « MENFP ap chwazi de (2) moun ki reskonsab pou travay avèk komisyon edikasyon ki nan AKA pou sèvi kòm lyezon ant AKA ak Ministè a sou kesyon amenajman lang kreyòl ak sou ansèyman lang nan sistèm nan.»

Gen lòt objektif nan akò a ki kouvri anpil privilèj ministè Ledikasyon ki fè n ap mande si nou pa devan yon doub anplwa, sa vle di kreyasyon yon lòt ministè Ledikasyon k ap pote kole ak ministè ki la déjà a. Pou nou verifye ipotèz doub anplwa annou gade kèk lòt objektif akò a :

« Prinsip fondamantal »

Atik 6. MENFP ap travay avèk sipò AKA pou yo rive jeneralize itilizasyon lang kreyòl la kòm zouti ansèyman nan tout nivo nan sistèm edikasyon an.

« Reskonsablite AKA » 

 Atik 8. AKA ap travay men nan men ak MENFP sou oryantasyon amenajman lang nan sistèm edikasyon an. 

 Atik 9.  AKA genyen pou li travay ak MENFP sou Refòm Kourikoulòm yo ;

 Atik 10.  AKA ap ede MENFP veye sou kalite materyèl edikatif an kreyòl pou kèlkeswa nivo, pou kèlkeswa matyè k ap anseye nan lekòl yo nan peyi a ;

 Atik 11.  AKA genyen pou li ede MENFP nan fòmasyon k ap bay pou anseye lang kreyòl oswa nan lang kreyòl ;

 Atik 12.  AKA dwe bay MENFP dizon li sou pwogram fòmasyon sou lang kreyòl pou pwofesè yo nan kèlkeswa nivo a. »

Lè ou gade objektif akò 8 jiyè 2015 la, eske ou pa gen dwa poze tèt ou kesyon sou gouvènans sistèm ledikasyon an : Ki moun k ap kontwole kisa nan sistèm nan? Yon ministè ki gen anpil dwa, Ledikasyon nasyonal, ak yon enstitisyon ki nan tete dakò pou yo mete fòs yo ansanm pou yo reyalize yon amenajman lengwistik nan sistèm ledikasyon an. Nou ta dwe kontan, non! M ap di nou klè, mete bab nou alatranp. Tout sa nou sòt li deja nan premy pati atik sa a ta dwe fè nou konprann tout bagay. Men gen plis toujou. Yo « tronpe yo sou machandiz la » tankou analiz sanpatipri yon aspè enpòtan sou gouvènans sistèm ledikasyon nasyonal la montre nou. Se sa wi, ankèt sou teren an youn nan komisyon nasyonal sou ledikasyon[13] montre ministè Ledikasyon nasyonal pa menm rive kontwole 20 % sistèm ansèyman an. Apeprè 80 % sistèm ledikasyon ayisyen se sektè prive nasyonal ak entènasyonal k ap finanse l, k ak dirije l, san nou pa bliye  valè ONG k ap travay nan sektè a. Kididonk, patnè ki siyen akò 8 jiyè 2015 ap kapab fè yon travay sèlman sou 20 % sistèm ledikasyo an, etandone akò a  – yon fot grav—pa t prevwa ankenn fason pou yo te entegre sektè prive nasyonal ak entènasyonal la, ki tankou nou sòt di l enpi n ap repetel ankò, reprezante apeprè 80 % sistèm ledikasyon nasyonal la. Tout moun ki ta di n lekontrè ap bay tè yo kouray paske machandiz la pa sa yo ta vle fè nou kwè. Pou nou klè, Leta ayisyen pa gen mwayen pou li fè anyen sou majorite sistèm prive ledikasyon nasyonal la paske li pa finanse sistèm nan enpi li pa kontwole l nonplis. Yo ta vle fè nou kwè avèk akò 8 jiyè 2015, Leta ayisyen gras ak de enstitisyon ki siyen akò a, pare pou yo koumanse travay sou tout aspè sistèm ledikasyon an pou yo fè amenajman lengwistik. Se t ap yon twonpri san parèy k ap bay anpil lespwa pèsòn kapab satisfè.

Objektif nou jwenn nan atik 6 ak 8 nan akò a montre nou genyen yon gwo pwoblèm nan vizyon an paske yo pa konnen oswa yo pa vle tire leson sou eksperyans ki fèt deja. Si nou vle toutbon rive « jeneralize lang kreyòl pou anseye nan tout nivo sistèm ledikasyon an » (atik 6), nou ta dwe toutdabò ranpli kèk kondisyon. Patnè akò 8 jiyè 2015 la ta dwe fè sa yo kapab pou yo pa fè menm erè ki te fèt sou refòm Bernard[14] nan lane 1979; pwofesè yo ta dwe resevra bon jan fòmasyon didaktik ak pedagojik pou yo kapab reyalize « jeneralizasyon lang kreyòl pou anseye nan tout nivo sistèm ledikasyon an »; anmenmtan, yo ta dwe kapab jwenn bon jan materyèl didaktik nan lang kreyòl, pou yo rive reponn ak objektif yo; pi devan, pèsonèl pèmanan Akademi kreyò la, ki pa genyen anpil lengwis nan mitan li, ta dwe resevra menm fòmasyon sa tou. Sou kesyon fòmasyon anseyan yo, men sa legwis Pierre Michel Laguerre, ansyen direktè jeneral ministè Ledikasyon nasyonal di : « Anseyan nou ta dwe fòme yo, se toutdabò yon reyalite statistik etewojèn ki kache yon pil pwofil diferan. Statistik ofisyèl pou lane  1993-1994 te montre genyen apeprè 29 174 moun k ap travay nan ansèyman primè; nan chif sa a 71 % se nan sektè  privé[15] ». Si nou gade vre, n ap wè nan kondisyon n ap fonksyone kounyeya, dapre akò 8 jiyè  2015 la, nou pare pou nou repete echèk preske total refòm Bernard nan lane 1979, yon refòm yo te kanpe enpi aplike menm lè Leta ayisyen, ki pa t gen sipò pouvwa egzekitif la, pa te kapab fè sa vanse sou plan politik, anmenmtan mwayen didaktik ak pedagojik nan tout peyi a pa t kò chita malgre bon jan travay Enstiti pedagojik nasyonal (IPN14)) t ap fè.

Si nou sonje sa m te di nou anvan sou kesyon gouvènans ministè Ledikasyon nasyonal sou apeprè 20 % sistèm ledikasyon an, li pa reyalis ditou enpi se yon twonpri si yo ta fè nou kwè n ap mache pou nou rive « jeneralize lang kreyòl pou anseye nan tout nivo sistèm ledikasyon an ». N ap di l ankò, Leta ayisyen pa gen nan men li ankenn enstriman legal, ankenn pwogram, ankenn lwa-kad, pou li rive reponn ak objektif sa a nan sektè prive lediksayon an ki se 80 % sistèm ledikasyon nan peyi a. Menm bagay pou kesyon « oryantasyon amenajman lang kreyòl nan sistèm ledikasyon an » (atik 8) alòske Leta finanse ak kontwole sèlman 20 % sistèm ledikasyon nasyonal la. Eske nou ta dwe repete l ankò, akò 8 jiyè 2015 pa di kwik sou mezi nou ta dwe pran pou nou konsidere rès 80 % sistèm ledikasyon an nan kesyon « oryantasyon amenajman lang kreyòl nan sistèm ledikasyon an » (atik 8). Menm pwoblèm sou kesyon refòm kourikouloum lekòl fondamantal la (atik 9) : sou ki kourikouloum nasyonal y ap pale alòske Leta pa kapab fè ankenn entèvansyon sou 80 % sistèm nan li pa kontwole ditou. Jis pou lòd, kite m fè nou sonje se ministè Ledikasyon nasyonal, se pa Akademi kreyòl la, ki gen anpil ekspètiz nan zafè kourikouloum. Kite m pi klè toujou, kesyon refòm kourikouloum nan se yon kesyon ki tounen toutan nan sistèm nasyonal ledikasyon an. M ap site teks[16] Bureau international d’éducation (BIE) nan 25 jen 2013 : « À la suite du séisme dévastateur qui a frappé Haïti en janvier 2010, le Ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle (MENFP) a élaboré un plan pour reconstruire et réformer le système éducatif haïtien. Le gouvernement considère la restructuration des curricula et des programmes comme un levier pour améliorer la qualité de l’enseignement en Haïti. » Senkan apre, n ap tann toujou rezilta « plan » sa a, sitou sou kesyon amelyorasyon « Kalite[17] ansèyman nan Ayiti » ; sistèm ledikasyon ayisyen an pa fè yon pa nago, li rete menm jan an, pa gen ankenn refòm ki fèt. Se lave men siye atè si nou kwè n ap rive fè yon « revolisyon » toutbon nan domèn kourikouloum nan si nou pa genyen yon politik nsasyonal pou amenajman lengwistik, si nou pa genyen yon lwa ki oblije nou fè amenajman de lang ofisyèl yo. Si nou di lekontrè, alòske nou kontinye ap repete menm bagay yo, ap fè menm jès yo ak yon men sèlman, n ap rann sistèm nan pi fèb toujou ak yon seri desizyon mancho san koyerans pou nou fè moun konprann n ap fè yon oryantasyon estriktirèl jeneral.

Pa bliye depi 30 lane, sistèm ledikasyon ayisyen ki sou kabann lopital resevwa tout kalite dyagnostik kit se pa espesyalis peyi oswa espesyalis etranje. Konsa tou nou ta dwe di sistèm nan manke pwofesè kalifye ak bon jan materyèl didaktik ki ta pèmèt travay la fèt nan de lang ofisyèl yo. Konsa tou, nou deja konprann patnè akò 8 jiyè 2015 pa gen chapant nasyonal entelektyèl ak pwofesyonèl nesesè pou yo rive reyalize objektif ki parèt nan atik 9, 10 ak  11. Elaborasyon materyèl didaktik se zafè pwofesyonèl metye a, li mande yon ansanm konpetans lengwistik ak didaktik wo nivo Akademi kreyòl la pa genyen anba men li,  alòske, fòk nou di li, ministè Ledikasyon nasyonal genyen anpil moun kalifye ak ekspètiz nan domèn didaktik ak pedagojik. Kontrèman a sa atik 11 objektif akò di, se ta pito ministè Ledikasyon nasyonal ki ta dwe fè mizanivo didaktik manm Akademi kreyòl la sou kesyon fòmasyon nan lang kreyòl ak sou lang kreyòl.  

Yon lòt bagay ankò, akò 8 jiyè 2015 la pa di anyen sou reyalite lang franse nan sistèm lediksasyon ayisyen anjeneral. Kijan mesyedam akò 8 jiyè 2015 la pral jere de lang sa yo, k ap mache bwete, nan sistèm ledikasyon peyi a. Reyalite sa a se yon reyalite nou pa kapab vire do ba li : yon reyalite lengwis Pierre Michel Laguerre, ansyen direktè jeneral ministè Ledikasyon nasyonal,  ap analize nan « Le système éducatif haïtien entre le créole et le français[18] ». Menm mesyedam ki siyen akò a pa di kwik sou reyalite sa ki yon reyalite konpleks – chak ane nou konstate yon gwon pousantaj timoun ki soti nan sistèm[19] lekòl la…li sanble li pi fasil ak bagèt kreyòl la pou nou efase patrimwan lengwistik lang franse nan peyi Ayiti, alòske papa pitit ak manman pitit ap mande pou pitit yo aprann franse tou. Li klè fason yo pale sou zafè lang peyi a pa mache ak yon pwogram ki pote solisyon ekitab pou dwa lengwistik[20] .

San nou pa rete chita sou limit ak mankman akò 8 jiyè 2015 la, nou ta dwe di nan lane 2015 la nou depase epòk kote nou t ap goumen pou kreyòl antre nan tout lekòl nan peyi Ayiti. Nou rive kote li mande pou nou elabore a) yon definisyon klè dwa lengwistik pou tout Ayisyen ki pale kreyòl, b) dwa tout Ayisyen pou yo resevwa enfòmasyon nan lang kreyòl[21], c) yon politik nasyonal amenajman lengwistik ki dwe vini anvan tout entèvansyon serye nan sistèm ledikasyon an. Si eleman fondamantal sa yo pa la, siyatè akò 8 jiyè 2015 ap refè menm erè yo te remake lè yo te fè bilan refòm Bernard nan lane 1979 la, alòske « « jeneralizasyon lang kreyòl pou anseye nan tout nivo sistèm ledikasyon an », yon objektif m dakò avè l sanpousan kòm yon prensip rezonab[22], p ap fè bak ankò, men se yon jeneralizasyon ki mande pou li byen chita, byen planifye ak byen egzekite. Ayiti ak Ayisyen mande pou responsab yo sispann pran desizyon ki p ap abouti ak anyen, sispann fè entèvansyon ak pwogram k ap repete sa ki te fèt déjà, kòm si nou pa ta dwe gade sa ki te fè déjà avèk yon lespri kritik pou nou planifye yon demen tounèf, pou ledikasyon chak sitwayen ayisyen ak pou ledikasyon anjeneral. Pou dwa lengwistik vin yon reyalite, fò gen yon lwa ki garanti amenajman lengwistik…se pa yon bagay ki rezève pou ekspè, menm si yo onèt, k ap kouri siyen akò san yo  pa konsidere eksperyans ki fèt déjà ak ekspètiz pwofesè kalifye (genyen anpil nan sistèm ledikasyon an). Mesyedam ki siyen akò 8 jiyè 2015 la ta aprann anpil bagay si yo ta koute pwofesè sa yo, didaktisyen ak pedagog peyi a.
NOTES

[1] « L’Académie créole : « lobby », « ONG » ou institution d’État sous mandat d’aménagement linguistique ? », par Robert Berrouët-Oriol, 15 novembre 2014. Texte en ligne sur le site littéraire www.berrouet-oriol.com

[2] « Pour une Académie créole régie par une loi fondatrice d’aménagement linguistique », par Robert Berrouët-Oriol, 26 novembre 2014. Texte en ligne sur le site littéraire www.berrouet-oriol.com

[3] « Un accord pour faire la promotion du créole dans les écoles », par Édris St-Juste. Le Nouvelliste, 8 juillet 2015.

[4] « Un accord pour standardiser et formaliser le créole dans les écoles », par Alix Laroche. HPN, 8 juillet 2015.

[5] « Pour une standardisation de la langue créole ». AlterPresse, 10 juillet 2015.

[6] « Pwotokòl akò ant Ministè Edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl (Menfp) ak Akademi kreyòl ayisyen (Aka) ». Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle, 8 juillet 2015. 

[8] Sur la notion centrale de « droits linguistiques », voir Berrouët-Oriol, R., D., Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort, 2011. L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions. Éditions du Cidihca et Éditions de l'Université d'État d'Haïti. Voir aussi Robert Berrouët-Oriol, 2014. Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti. Éditions du Cidihca (Montréal) et Centre œcuménique des droits humains (Port-au-Prince).

[9] Sur la notion centrale de « d’aménagement linguistique », voir Berrouët-Oriol, R., D., Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort, 2011. L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions. Éditions du Cidihca et Éditions de l'Université d'État d'Haïti.

[10] La « Lwa pou kreyasyon akademi kreyol ayisyen an » a été votée au Sénat le 10 décembre 2012 et à la Chambre des députés le 23 avril 2013. Elle figure dans Le Moniteur du 7 avril 2014.

[11] « La stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous ». Ministère de l’Éducation nationale, septembre 2007.

[12] Pour un éclairage analytique objectif du PSUGO (Programme de scolarisation universelle et de gratuité obligatoire), voir Junia Barreau : « Sans démagogie, mettre l’humain au cœur du développement en Haïti ». Revue Haïti Perspectives, vol. 2, no 2, été 2013.

[13] Voir en particulier le rapport de la Commission présidentielle de l’éducation, le GTEF (Groupe de travail sur l’éducation et la formation), « Façonnons l’avenir », mars 2009.

[14] Sur la réforme Bernard de 1979, voir Berrouët-Oriol, R., D., Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort, 2011. L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions. Éditions du Cidihca et Éditions de l'Université d'État d'Haïti. Voir aussi Michel St-Germain (1989). La situation linguistique en Haïti : bilan et prospectives. Québec : Conseil de la langue française ; chapitre 3, « La réforme éducative ». À propos de la réforme Bernard et du rôle de l’IPN, voir le propos de Guy Alexandre dans « Haïti : radiographie d’une dictature anti-nationale, le "jean-claudisme" », par Robert Berrouët-Oriol. Texte en ligne sur le site littéraire www.berrouet-oriol.com

[15] Enseigner le créole et le français aux enfants haïtiens – Enjeux et perspectives. Pierre Michel Laguerre, Imprimerie Henri Deschamps, Port-au-Prince, 2003. Livre publié avec le soutien de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie).

[16] « Améliorer la qualité de l’enseignement à travers la réforme du curriculum en Haïti ». Bureau international d’éducation (BIE), 25 juin 2013.

[17] À propos de la qualité de l’enseignement en Haïti, voir l’article « Pour mieux comprendre la dimension linguistique de la qualité de l'éducation en Haïti », par Robert Berrouët-Oriol. Texte en ligne sur le site littéraire www.berrouet-oriol.com . Voir aussi Robert Berrouët-Oriol, 2014. Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti. Éditions du Cidihca (Montréal) et Centre œcuménique des droits humains (Port-au-Prince).

[18] « Le système éducatif haïtien entre le créole et le français », par Pierre Michel Laguerre. Dans Haïti et l’après-Duvalier : continuités et ruptures (Cary Hector et Hérard Jadotte éd.). Éditions Cidihca-Henri Deschamps, 1991.

[19] Sur la déperdition scolaire, voir l’article « Le droit à la langue maternelle dans la Francocréolophonie haïtienne », par Robert Berrouët-Oriol. Texte en ligne sur le site littéraire www.berrouet-oriol.com ; voir aussi Berrouët-Oriol, R., D., Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort, 2011. L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions. Éditions du Cidihca et Éditions de l'Université d'État d'Haïti.

[20] Sur la notion d’« équité des droits linguistiques », voir Berrouët-Oriol, R., D., Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort, 2011. L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions. Éditions du Cidihca et Éditions de l'Université d'État d'Haïti. Voir aussi Robert Berrouët-Oriol, 2014. Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti. Éditions du Cidihca (Montréal) et Centre œcuménique des droits humains (Port-au-Prince).

[21] Sur la notion essentielle de « droit à la langue », voir « Le droit à la langue maternelle dans la Francocréolophonie haïtienne », par Robert Berrouët-Oriol. Texte en ligne sur le site littéraire www.berrouet-oriol.com . Voir aussi Robert Berrouët-Oriol, 2014. Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti. Éditions du Cidihca (Montréal) et Centre œcuménique des droits humains (Port-au-Prince).

[22] Sur mes positions de principe, voir les publications suivantes : Berrouët-Oriol, R., D., Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort, 2011. L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions. Éditions du Cidihca et Éditions de l'Université d'État d'Haïti. Voir aussi Robert Berrouët-Oriol, 2014. Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti. Éditions du Cidihca (Montréal) et Centre œcuménique des droits humains (Port-au-Prince). Voir également mes autres textes en ligne sur le site www.berrouet-oriol.com

  

Comments